Закони и одлуке

Закони, одлуке и правилници по којима послује Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац

Закон о социјалној заштити

Одлуке

Одлука о оснивању центра „Кнегиња Љубица“

Одлука о социјалној заштити града Крагујевца

Одлука о измени Одлуке о социјалној заштити града Крагујевца

Одлука о буџету за 2023. годину

Заштита података о личности

Одлука – Заштита података о личности

Правилник о заштити података о личности

Правилници

Правилник о раду фебруар 2024

Правилник о изменама и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова септембар.2023.

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова, јул.2023.

Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, април 2023.

Правилник о упућивању запослених на службена путовања, фебруар 2023.

Правилник о садржини персоналних досијеа запослених, фебруар 2023.

Правилник o организацији и систематизацији послова у Центру за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, август 2022.

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, јануар 2023.

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, јануар 2023.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, децембар 2021.

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, мај 2021.

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите

Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

Правилник о раду

Правилник о уређењу поступка јавне набавке

Правилник о донацијама

Правилник о раду, јун 2020.

Правилник о видео надзору, јун 2020.

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама, септембар 2020.

Правилник о повреди радне дисциплине и дисциплинском поступку, фебруар 2021.

Правилник о трошковима репрезентације, јануар 2021.

Правилник о условима и начину коришћења службених возила, јануар 2021.

Кодекс понашања запослених у Центру за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, март 2021.

Правилник о организацији буџетског рачуноводства, март 2021.

План примене мера за спречавање ширења епидемије заразне болести  Covid19

Статут

Статут о измени Статута Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, април 2023.

Статут Центра „Кнегиња Љубица“ Крагујевац

Програм рада 

Програм рада Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2024. годину

Програм рада Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2023. годину

Извештај о раду

Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2023. годину

Извештај о раду и пословању Центра за развој услуга социјалне заштите“Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2022. годину http://kneginjaljubica.org.rs/wp-content/uploads/2024/01/Izvestaj-o-radu-2022-1-1.pdf

Закључак о давању сагласности на Извештај о раду и пословању Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2021. годину

Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2021. годину

Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац за 2020. годину

Информатор о раду

Информатор о раду, 2022. година – линк ка Информатору о раду објављеном у Јединственом информационом систему информатора о раду на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=81ZgvfEyCJMyf0iq6&ch=BWvWL7BAzkWS9jdNk

Информатор о раду, 2021.