Служба за одрасла и старија лица

Служба за одрасла и старија лица реализује услугу помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе и услугу дневни боравак за старије особе. Град Крагујевац ове услуге развија од 2002.године, односно 2003.године. Успостављене су у оквиру Пројекта “Подршка реформи старих лица у Републици Србији“ који су партнерски реализовали град Крагујевац, Центар за социјални рад, Дом здравља и Геронтолошки центар уз подршку Министарства рада и социјалне политике РС, Министарства здравља РС, Министарства иностраних послова Италије и НВО “Progetto Sviluppo“. Услуге је до новембра 2011.године реализовала Служба за интегрисану негу и помоћ старима у кући, при Центру за социјални рад у Крагујевцу.

На пружању услугa непосредно су ангажовани :

 • стручни радник на пословима социјалног рада;
 • стручни сарадник радно-окупациони терапеут;
 • координатор послова геронтодомаћица;
 • 10 геронтодомаћица;
 • административни радник;
 • 2 сарадника-волонтера;
 • возач;
 • руководилац службе;

Седиште службе за одрасла и старија лица је у амбуланти Дома здравља у Бресници, Крагујевац ул.Чегарска бб.
Контакт телефон: 034/501-152; 034/207-624;034/504-337;
Е-mail: kneginjaljubicastari@gmail.com

Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе

Услуга помоћ и нега у кући обезбеђује подршку старијим лицима у задовољавању свакодневних животних потреба како би им се унапредио квалитет живота у старости и превенирао одлазак у институцију. Пружање услуге има за циљ побољшање или одржавање здравља корисника и његове функционалне способности у природном, породичном окружењу у ситуацијама када нису способни да самостално живе, без свакодневне или редовне подршке других лица.

Приоритет за коришћење услуге имају старија лица која живе сама и нису у стању да се старају о себи или живе са сродницима који нису у могућности да им пруже адекватну помоћ. Изузетно, услугу могу користити лица млађа од 65 година са трајним инвалидитетом којима је овакав вид помоћи неопходан. Може се пружати интегрисано са здравственим услугама Службе кућног лечења, Дома здравља у Крагујевцу у случајевима када су код корисника обострано процењене социјалне и здравствене индикације за овом врстом организовања услуге.

Услуга је организована на градском подручју и реализује се радним данима у трајању од 2 сата дневно по кориснику. Динамика посета геронтодомаћице на недељном нивоу и садржај услуге условљени су здравственим стањем корисника и његовом породичном ситуацијом. Капацитет је до 120 корисника услуге. Број корисника и организација услуге помоћ и нега у кући на годишњем нивоу условљени су распоживим ресурсима, пре свега бројем радно ангажованих геронтодомаћица.

Центар „Кнегиња Љубица“ је 2014. године од Министарства за рад, борачка и социјална питања РС добио потпуну лиценцу за пружање услуге помоћ и нега у кући на период од шест година. Овим је надлежно Министарство потврдило да Установа испуњава све подзаконским актима дефинисане критеријуме за рад као и да се пружање услуге организује у складу са утврђеним стандардима.

Адреса: Крагујевац,ул.Чегарска бб; Контакт телефон 034/501-152; 034/207-624.

Потребна документација и цена услуге :

Потребу и целисходност обезбеђивања услуге помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе утврђује стручни радник Центрa за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу и Службе за одрасла и старија лица Центра“Кнегиња Љубица“ за лица која се директно обрате пружаоцу услуге што је и најчешћи случај. Цена услуге и учешће корисника у трошковима услуге утврђује се у складу са актом о мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуга социјалне заштите, који доноси надлежни орган Града.

Проценат учешћа корисника у цени услуге помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица утврћује се на основу висине просечног месечног прихода по члану домаћинства, оствареног у последња три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за коришћење услуге и применом регресне скале. Корисници који не испуњавају услове за коришћење услуге у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца и корисници који имају закључен Уговор о доживотном издржавању плаћају пуну цену услуге.

Неопходна документација за услугу помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе :

 • Чек од пензије (за корисника и брачног друга) и просек примања за чланове домаћинства у радном односу за последња три месеца, односно уверење Националне службе за запошљавање;
 • Лична карта, на увид;
 •  Фотокопија Уговора о доживотном издржавању;
 • Фотокопија медицинске документације за кориснике интегрисане услуге;

 

Дневни боравак за старије особе

Услуга дневни боравак за старије особе подразумева дневно – осмочасовно збрињавање старијих лица, како би им се уз пружање подршке и подстицање социјалне укључености одржао или унапредио квалитет живота у сопственој средини и одложио смештај у институције.

Породици старијих лица, услуга омогућава да уз радно ангажовање настави бригу о свом члану домаћинства у оквиру породице и потребни предах. Активности услуге усмерене су на очување и унапређење преосталих потенцијала корисника. Услугу могу користити ментално очувана лица и лица у почетним фазама деменције старија од 60 година која су: oболела од хронични болести, полупокретна или полузависна од помоћи другог лица и у одређеном степену инвалидности.

Услуга је организована радним данима у трајању од 8 сати дневно. Капацитет дневног боравка је 10 корисника.

Адреса: Крагујевац, ул. Чика Матина бб. Контакт тел. 034/504-337.

Потребна документација и цена услуге :

Потребу и целисходност обезбеђивања услуге дневни боравак за старије особе утврђује стручни радник Центрa за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу и Службе за одрасла и старија лица Центра “Кнегиња Љубица“ за лица која се директно обрате пружаоцу услуге.

Цена услуге и учешће корисника у трошковима услуга утврђује се у складу са актом о мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуга социјалне заштите, који доноси надлежни орган Града.

Проценат учешћа корисника у цени услуге дневни боравак за старије особе утврћује се на основу висине просечног месечног прихода по члану домаћинства, оствареног у последња три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за коришћење услуге и применом регресне скале.

Неопходна документација за услугу дневни боравак за старије особе :

 • Чек од пензије (за корисника и брачног друга) и просек примања за чланове домаћинства у радном односу за последња три месеца, односно уверење Националне службе за запошљавање;
 • Пореско уверење за текућу годину за све чланове домаћинства;
 • Фотокопија личне карте;
 • Фотокопија здравствене књижице

Одлуке о утврђивању економске цене и регресне скале за услуге Помоћ и нега у кући и Дневни боравак за старије особе, можете преузети путем следећих линкова:

Одлука о утврђивању економске цене и регресне скале за услугу Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе

Одлука о утврђивању економске цене и регресне скале за услугу Дневни боравак за старије особе