Организациона јединица – Смештај у прихватилишта

У оквиру Организационе јединице – Смештај у прихватилишта, функционишу:

 • Прихватилише за децу и младе
 • Прихватилиште за жртве породичног насиља.

Прихватилиште за децу и младе

Прихватилиште за децу и младе је од 2008. године постојало као организациона јединица Центра за социјални рад „Солидарност“ – Дом за децу без родитељског старања „Младост“. Програм рада у Прихватној станици и Прихватилишту реализовали су васпитачи из Дечијег дома као и стручни радници ангажовани преко јавних радова. Од 27. 05. 2011. године, Прихватилиште постаје услуга Службе за младе Центра „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, Одлуком Скупштине Града Крагујевца, а од 2023. године је део Организационе јединице – Смештај у прихватилишта. Капацитет Прихватилишта је 10 деце и младих, а Програм рада реализује Стручни тим Прихватилишта.

Услугом се обезбеђује:

 • привремени смештај деци и младима чије је развој ометен породичним приликама или се налази у другим социјалним ризицима у којима је потребан хитан краткотрајни прихват или смештај до обезбеђивања адекватнијег и трајнијег облика заштите,
 • исхрана,
 • процена актуелних потреба,
 • здравствена заштита,
 • образовно- васпитне, културно- забавне и спортске активности.

Koрисници Услуге су:

 • деца и млади напуштени од родитеља и старатеља,
 • деца и млади који се нађу у скитњи, просјачењу,
 • деца и млади жртве насиља, злостављања и занемаривања,
 • деца и млади изложени другим социјалним ризицима.

Услуга смештаја у Прихватилиште се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите најдуже до 30 дана, а изузетно може се продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад.

Смештај се реализује:

 • по упуту Центра за социјални рад,
 • довођењем од стране службеног лица ПУ,
 • самоиницијативним доласком.

Корисници услуге могу бити и лица из других општина – градова ако просторни капацитети нису попуњени, на основу посебног уговора који потписују Центар „Кнегиња Љубица“ и Упутни орган .

Најчешћи разлози смештаја су прекинуто хранитељство и насиље у породици. Основни задаци рада Прихватилишта утврђени су Програмом рада Прихватилишта у складу са Законом о социјалној заштити и Минималним стандардима и спецификацијом услуга Прихватилишта, као и месечним планом рада, распоредом дневних активности и индивидуалним планом заштите.

Прихватилиште за жртве породичног насиља

Прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује привремени смештај женама деци, жртвама насиља у породици, због чега је потребан хитан краткотрајни смештај до обезбеђивања адекватног облика заштите.

Сврха услуге смештаја у Прихватилиште је стварање услова за привремено и целовито збрињавање жена и деце која су изложена насиљу у породици и пружање базичне емоционалне, физичке и егзистенцијалне сигурности у процесу осамостаљења за излазак из круга насиља.
Корисници услуге могу бити жене саме или са децом. Основни критеријум за пријем жене у Прихватилиште је насиље: физичко, сексуално, психичко, економско. Критеријуми су такође одређени доминантним карактеристикама женине свеукупне животне ситуације (угроженост од насиља и расположиви ресурси заштите), са једне стране, а са друге стане, одређеним карактеристикама њеног психофизичког статуса.
Активности Прихватилишта за жртве породичног насиља су:

 • смештај и брига 24 сата,
 • исхрана корисника,
 • процена и задовољавање актуелних потреба,
 • образовно-васпитне активности,
 • културно забавне и креативне активности,
 • спортске активности,
 • укључивање у локалну заједницу и заступање интереса деце код других институција,
 • здравствена заштита корисника.

Капацитет Прихватилишта за жртве породичног насиља је 10 корисника.
Смештај се реализује издавањем упута од стране Центра за социјални рад, довођењем од стране службеног лица Полицијске управе или самоиницијативним доласком (након чега надлежни Центар за социјални рад издаје упут).
Услуга смештаја у Прихватилиште се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите, а најдуже до шест месеци.
Корисници услуге могу бити и лица из других општина/градова ако просторни капацитети нису попуњени, на основу посебног уговора закљученог између Центра „Кнегиња Љубица“ и упутног Центра за социјални рад.