Организациона јединица – Саветовалиште за брак и породицу

Саветовалиште за брак и породицу (саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге)

Саветовалиште за брак и породицу  основано 17. 09. 1987. године на иницијативу Центра за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац и СИЗ-а социјалне заштите. Град Крагујевац финансира делатност Саветовалишта за брак и породицу и његове услуге су бесплатне за грађане.

Од јануара 2017. године Саветовалиште за брак и породицу обавља своју делатност у оквиру Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

Услуге Саветовалишта су:

 • саветовање,
 • психотерапија (породична, брачна терапија, трансакциона анализа),
 • медијација,
 • психосоцијални третман починиоца насиља у породици,
 • истраживачки рад,
 • развијање превентивних програма.

Саветовање

Саветовање је професионална метода пружања такве психолошке помоћи клијенту  која га води ка јаснијем увиду у сам његов проблем (за разлику од психотерапије која је усмерена на процес), ка личном напретку, личном одрастању и развоју. Саветовање је процес који припрема појединца или групу за живот и промену његових животних услова, а основни  циљеви су:

 • боље разумевање проблема,
 • прихватање сопствене одговорности за проблем,
 • усвајање нових облика понашања,
 • стварање и одржавање добрих социјалних односа.

Саветодавне услуге које се најчешће пружају:

 • Информисање о процедури развода брака,
 • Како саопштити детету/ци да се родитељи разводе,
 • Како унапредити родитељску сарадњу током и након развода брака,
 • Упознавање са правима/поступцима у случајевима насиља у породици.

Психотерапија

Психотерапија представља поступак пружања психолошке помоћи клијентима заснован на одређеној теорији и техникама које су углавном повезане са одговарајућим психолошким правцма и школама. Психотерапијски рад започиње иницијативом клијената, пре свега њиховом одлуком и самоиницијативним обраћањем за пружањем одређене врсте психотерапијске помоћи. Важно је да се испоштују принципи добровољности и слободног одлучивања односно сарадње.

Од личне мотивације и спремности клијената за укључивањем у психотерапијски процес у великој мери зависи и исход психотерапије.

У Саветовалишту се примењује породична системска терапија, али и друге психотерапијске оријентације: трансакциона анализа, гешталт терапија… Примењује се индивидуални рад, рад са паровима, породицом и групни рад.

Најчешћи проблеми са којима се клијенти обраћају Саветовалишту за брак и породицу на психотерапију:

 • Проблеми у партнерском односу (различите врсте брачних криза, проблеми у партнерској комуникацији/престанак партнерске комуникације, проблеми изванбрачних веза),
 • Предразводна проблематика (клијенти који се обраћају у фази када се још није започео поступак развода и када се најчешће преиспитује одлука о разводу, или је потребна подршка у прихватању одлуке, припреми за раздвајање и сл.),
 • Проблеми у родитељској релацији (углавном присутна немогућност родитељског усаглашавања у васпитању),
 • Проблеми у понашању деце и младих (агресивно понашање, проблеми у школи,..),
 • насиље у породици,
 • лични развојни проблеми.

Породична системска терапија 

Породична системска терапија је психотерапијски приступ усмерен на промену односа унутар породице као и других интерперсоналних система у циљу отклањања проблема који ометају функционисање породице и њених чланова.

Породична терапија је усмерена на очувању и унапређивању породичног живота заснива се на добровољности и личној мотивацији клијента. Фокус терапијског процеса је на породичним снагама и породична криза се користи као прилика за учење, мењање и њено превазилажење.

Трансакциона анализа

Трансакциона анализа је теорија личности и  психотерапијски правац усмерен ка личном развоју и промени. Кроз овај приступ развијени су концепти структуре и динамике личности, кроз  појмове его стања, животног скрипта, игара, позиција и др.

Показала се ефикасном за решавање широког спектра проблема, превазилажења личних, развојних застоја, комуникационих проблема и проблема везаних за интеракцију са другима.

Медијација

Медијација је структурисано посредовање у преговарању које изводи непристрасна, неутрална трећа страна коју све стране у спору прихватају и која нема ауторитативну моћ, с циљем постизања сопственог, узајамно прихватљивог разрешења сукоба.

Области примене медијације су веома широке: породична и бракоразводна медијација, вршњачка школска медијација, медијација у ресторативном правосуђу, посредовање између жртве и малолетних преступника,медијација у заједници, медијација у друштвеним/социјалним променама, трговинска и комерцијална медијација….У Саветовалишту се најчешће примењује породична медијација. Породична медијација је алтернатива парници.

Породична медијација је поступак у коме трећа , неутрална и непристрасна страна-медијатор поспешује комуникацију, усмерава преговоре између родитеља са циљем да им помогне у креирању споразума о начину вршења родитељског права који ће бити у најбољем интересу заједничке деце (Арсић, 2006.)

Третман починиоца насиља у партнерским односима

Организован рад са починиоцима насиља у породици у Саветовалишту за брак и породицу је започет 2010. години као резултат повезивања институција на локалном нивоу у борби против насиља у породици и развијања Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава од насиља у породици, који је закључен у октобру 2008. године.

Психосоцијални третман починиоца насиља служи за заустављање и спречавање понављања насиља у породици што је његов основни циљ.

Сигурност жртве је у првом плану.

Посебни  циљеви третмана  су да починилац насиља :

 • Стекне увид и прихвати одговорност за своје понашање,
 • Да усвоји самоконтролу понашања,
 • Да научи социјалне вештине за конструктивно решавање сукоба,
 • Промени уверења која доприносе успостављању насилног односа.

Рад са починиоцима насиља у породици се реализује кроз следеће форме рада :

 • Процена за укључивање у терапију (1 до 3 сусрета са починиоцем),
 • Обавезан део третмана је разговор са жртвом,
 • Индивидуални рад,
 • Групни рад  (25 групних сесија)

Истраживање

Саветовалиште у оквиру својих активност настоји да реализује и  истраживања социјалних појава и проблема.

Спроведена су три  истраживања:

 • „Треће доба-слободно доба“, испитивање  потреба старих у граду Крагујевцу (2010.)
 • Испитивање повезаности структуре породичног  времена и квалитета породичног функционисања из перспективе адолесцената (2011.)
 • Испитивање односа стручњака у различитим системима према починиоцима насиља у партнерским односима као предуслов успостављања услуге третмана починилаца насиља ( 2013.)

Превентивни програми

Важна активност Саветовалишта је развијање и примена превентиних програма, који имају за циљ превенцију породичних сукоба, проблема у понашању деце и младих, а пре свега развијање позитивних породичних образаца и просоцијалног понашања деце и младих.

Пројекти који су реализовани у Саветовалишту:

 • “Школа за родитеље“ (2007. – 2009.)
 • “Промоција медијације у локалној заједници“ (2008.)
 • “Програм рада са малолетницима којима је изречена мера Појачаног надзора органа старатељства“ (2007.)
 • “Едукативни програм за родитеље као припрема за медијацију” (2008.)
 • “Групни рад са кривично неодговорном децом која испољавају проблеме у понашању“(2008.)
 • “Заједно смо бољи, заједно смо јачи“ (2009. до 2013.)
 • “Третман починилаца насиља у партнерским односима“,  као део пројекта “Борба против сексуалног и родно заснованог насиља“(2011. до  2012.)
 • “Обука професионалаца/ки за третман починилаца насиља у партнерским односима“( 2012.)
 • “Третман починилаца насиља у партнерским односима као нова услуга у социјалној заштити“,  као део пројекта “Интегрисани одговор на насиље над женама “ (2013.  до 2014. )
 • “Мрежа пружалаца третмана починилаца насиља у породици и партнерским односима“ , као део пројекта “Интегрисани одговорн на насиље над женама ( 2014. до 2015.) „Добар родитељ злата вреди“ ( 2013. до 2014. )
 • Програм предбрачног саветовања у сарадњи са Епархијом шумадијском, “Једном за цео живот“ (  2014. до 2015.)

Саветовалиште за брак и породицу  од 1994. године издаје стручни часопис „Саветовалиште“.

Саветовалиште за брак и породицу уз подршку Града Крагујевца од 2011. године традиционално обележава Међународни дан породице 15. мај у циљу промовисања важности породице и пружања подршке породици и породичним вредностима.