Прихватилиште за жртве породичног насиља

У периоду од 2006. до 2008. године, Прихватилиште за жртве насиља у породици је функционисало као  пројектна активност НВО „Алтернативни круг“, уз подршку Фонда за социјалне иновације. Од 2008. до 2011. године, Прихватилиште је било организациона јединица Центра за социјални рад „Солидарност“ – Дом за децу без родитељског старања „Младост“. Одлуком Скупштине Града Крагујевца, 27. маја 2011. године, Прихватилиште постаје услуга Службе за младе Центра „Кнегиња Љубица“ Крагујевац. Од 2023. године, Прихватилиште за жртве породичног насиља је део Организационионе јединице – Смештај у прихватилишта. Капацитет услуге је 10 корисника, а програм реализује Стручни тим Прихватилишта.

Услугом се обезбеђује :

 • Привремени смештај лицима у случајевима акутног акутног насиља  у породици, којима су по сопственој процени или по процени надлежних државних органа угрожени безбедност, здравље и живот,
 • смештај,
 • исхрана,
 • здравствена заштита,
 • правна помоћ,
 • саветовање и консултације,
 • психосоцијална подршка,
 • упућивање на оспособљавање за рад,
 • повезивање са другим надлежним институцијама.

Корисници  услуге су жене са  децом – жртве насиља у породици. Корисници услуге могу бити и лица из других општина /градова ако просторни капацитети нису попуњени, на основу посебног уговора који потписују Центар „Кнегиња Љубица“ Крагујевац и Упутни орган.

Услуга смештаја у Прихватилиште се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите најдуже до 90 дана, а изузетно може се продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад.

Смештај се реализује:

 • по упуту Центра за социјални рад,
 • довођењем од стране службеног лица ПУ, ЦСР и ПУ,
 • самоиницијативним доласком.

Основни задаци рада су утврђени Програмом рада Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац  и Програмом Прихватилишта, у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите Прихватилишта као и:

 • месечним планом рада,
 • распоредом дневних активности,
 • индивидуалним планом заштите,
 • Протоколoм о  међусекторској сарадњи  у процесу  заштите жртава  насиља у породици  на подручију града Крагујевца.

Активности које се реализују у Прихватилишту су следеће:

 • психосоцијална подршка,
 • индивидуални и групни саветодавни рад,
 • едукативне радионице,
 • креативне радионице,
 • кулинарске радионице,
 • спортско- рекреативне радионице,
 • излете, посете забавно-културним центрима и манифестацијама
 • интеграцију  у ширу и ужу друштвену заједницу.