Организациона јединица – Дневне услуге у заједници

Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе

Град Крагујевац развија услуге за одрасла и старија лица од 2002.године. Успостављене су у оквиру Пројекта „Подршка реформи старих лица у Републици Србији“,  који су партнерски реализовали Град Крагујевац, Центар за социјални рад, Дом здравља и Геронтолошки центар, уз подршку Министарства рада и социјалне политике РС, Министарства здравља РС, Министарства иностраних послова Италије и НВО „Progetto Sviluppo“. Услуге је до новембра 2011.године реализовала Служба за интегрисану негу и помоћ старима у кући, при Центру за социјални рад у Крагујевцу.

Услуга Помоћ и нега у кући обезбеђује подршку старијим лицима у задовољавању свакодневних животних потреба како би им се унапредио квалитет живота у старости и превенирао одлазак у институцију. Пружање услуге има за циљ побољшање или одржавање здравља корисника и његове функционалне способности у природном, породичном окружењу у ситуацијама када нису способни да самостално живе, без свакодневне или редовне подршке других лица.

Приоритет за коришћење услуге имају старија лица која живе сама и нису у стању да се старају о себи или живе са сродницима који нису у могућности да им пруже адекватну помоћ. Изузетно, услугу могу користити лица млађа од 65 година са трајним инвалидитетом којима је овакав вид помоћи неопходан.

Услуга је организована на градском подручју и реализује се радним данима у трајању од 2 сата дневно по кориснику. Динамика посета геронтодомаћице на недељном нивоу и садржај услуге условљени су здравственим стањем корисника и његовом породичном ситуацијом. Капацитет је до 120 корисника услуге. Број корисника и организација услуге Помоћ и нега у кући на годишњем нивоу условљени су распоживим ресурсима, пре свега бројем радно ангажованих геронтодомаћица.

Адреса: Крагујевац,ул.Чегарска бб; Контакт телефон 034/501-152; 034/207-624.

Потребна документација и цена услуге :

Потребу и целисходност обезбеђивања услуге Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе утврђује стручни радник Центрa за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу и Организационе јединице – Дневне услуге у заједници Центра „Кнегиња Љубица“ Крагујевац. Цена услуге и учешће корисника у трошковима услуге утврђује се у складу са Актом о мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуга социјалне заштите, који доноси надлежни орган Града.

Проценат учешћа корисника у цени услуге Помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица утврћује се на основу висине просечног месечног прихода по члану домаћинства, оствареног у последња три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за коришћење услуге и применом регресне скале. Корисници који не испуњавају услове за коришћење услуге у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Крагујевца и корисници који имају закључен Уговор о доживотном издржавању плаћају пуну цену услуге.

Дневни боравак за одрасла и стара лица 

Услуга Дневни боравак за одрасла и стара лица подразумева дневно – осмочасовно збрињавање старијих лица, како би им се уз пружање подршке и подстицање социјалне укључености одржао или унапредио квалитет живота у сопственој средини и одложио смештај у институције.

Породици старијих лица, услуга омогућава да уз радно ангажовање настави бригу о свом члану домаћинства у оквиру породице и потребни предах. Активности услуге усмерене су на очување и унапређење преосталих потенцијала корисника. Услугу могу користити ментално очувана лица и лица у почетним фазама деменције старија од 60 година која су: oболела од хронични болести, полупокретна или полузависна од помоћи другог лица и у одређеном степену инвалидности.

Услуга је организована радним данима у трајању од 8 сати дневно. Капацитет Дневног боравка је 10 корисника.

Адреса: Крагујевац, ул. Чика Матина бб. Контакт тел. 034/504-337.

Потребу и целисходност обезбеђивања услуге Дневни боравак за одрасла и стара лица утврђује стручни радник Центрa за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу и Организационе јединице – Дневне услуге у заједници Центра „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

Цена услуге и учешће корисника у трошковима услуга утврђује се у складу са Актом о мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуга социјалне заштите, који доноси надлежни орган Града. Проценат учешћа корисника у цени услуге Дневни боравак за одрасла и стара лица, утврђује се на основу висине просечног месечног прихода по члану домаћинства, оствареног у последња три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за коришћење услуге и применом регресне скале.

Неопходна документација за услугу Дневни боравак за одрасла и стара лица:

 • Чек од пензије (за корисника и брачног друга) и просек примања за чланове домаћинства у радном односу за последња три месеца, односно уверење Националне службе за запошљавање;
 • Пореско уверење за текућу годину за све чланове домаћинства;
 • Фотокопија личне карте;
 • Фотокопија здравствене књижице

Дневни боравак за децу и младе                                                                                                  

Дневни боравак за децу и младе основан је 2007. године. Од 2011. године реализован је у оквиру Службе за младе Центра „Кнегиња Љубица“,  а од  2023. године је део Организационе јединице – Дневне услуге у заједници Центра „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

Циљна група су:

 • деца основношколског узраста чије су развојне потребе и постигнућа угрожена у породици, услед присуства више различитих ризика: болест, сиромаштво, занемаривање и непрепознавање потреба деце на раном узрасту, недовољне васпитне и образовне компентенције родитеља, незапосленост, поремећени породични односи;
 • деца од 7-15 година која показују блаже облике проблема у понашању (сукоб са вршњацима, неприлагођеност школској средини);
 • деца која имају тешкоће у организацији слободног времена и савладавању наставног градива;
 • деца и млади од 15 до 18 година, који манифестују проблеме у понашању или су у ризику за развој проблема у понашању, на иницијативу родитеља, старатеља, или друге институције, а по процени органа старатељства;
 • деца и млади од 14 до 21 године по одлуци Тужилаштва или Суда у оквиру примене васпитне мере или посебне обавезе.

Деца и млади се у рад Боравка укључују:

 • по упуту Центра за социјални рад,
 • по упуту Центра за социјални рад, а по изреченој мери Суда и Тужилаштва (васпитне налози и васпитне мере),
 • по препоруци стручне службе школа.

Програм рада Дневног боравка за децу и младе са проблемом у понашању обухвата:

 • психосоцијалне радионице,
 • индивидуални и групни саветодавни и радионичарски рад са децом и младима,
 • помоћ и подршка у учењу и образовању,
 • креативне радионице и едукативне радионице,
 • спортске активности,
 • излете за децу, посете забавно-културним центрима и манифестацијама,
 • исхрану – један оброк за децу која проведу више од 4 сата дневно у Дневном боравку,
 • процес „вентилирања осећања“,
 • процену индивидуалних карактеристика и интересовања,
 • укључивање у групни или интезивирање индивидуалног рада,
 • групне састанке, разговоре,
 • структуирање слободног времена (спортске активности, драмска секција, креативне радионице, кулинарске радионице, излети, позориште, одласци на Градске базене, биоскоп, летовање, учешће на спортским турнирима у малом фудбалу, вечере у ресторанима, организација и реализација фестивала  младих „Блеја“).

Резултати у раду са децом и младима су:  побољшан успех у школи,  ниска стопа рецидива, мотивисаност родитеља за сарадњу, поштовање групних норми понашања и правила Установе, отвореност у комуникацији и мотивисаност деце и младих за сарадњу.

У рад са децом и младима укључени су лиценцирани стручни радници Центра, едуковани за рад са децом и младима. Услуга је бесплатна.