Саветовалиште за брак и породицу

Саветовалиште за брак и породицу

Саветовалиште за брак и породицу  основано 17. 09. 1987. године на иницијативу Центра за социјални рад и СИЗ-а социјалне заштите.

У 2018. години обележавамо 31 годину рада Саветовалишта за брак и породицу.

Град Крагујевац финансира делатност Саветовалишта за брак и породицу и његове услуге су бесплатне за грађане.

Од јануара 2017. године Саветовалиште за брак и породицу обавља своју делатност у оквиру Центра за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица “

Услуге Саветовалишта су:

 • саветовање
  психотерапија (породична, брачна терапија, трансакциона анализа)
  медијација
  психосоцијални третман починиоца насиља у породици
  истраживачки рад
  развијање превентивних програма


Саветовање

Саветовање је професионална метода пружања такве психолошке помоћи клијенту  која га води ка јаснијем увиду у сам његов проблем ( за разлику од психотерапије која је усмерена на процес), ка личном напретку, личном одрастању и развоју.Саветовање је процес који припрема појединца или групу за живот и промену његових животних услова а основни  циљеви су.

 • боље разумевање проблема
 • прихватање сопствене одговорности за проблем
 • усвајање нових облика понашања
 • стварање и одржавање добрих социјалних односа

Саветовање се најчешће одвија кроз 4 до 6 сусрета.

Саветодавне услуге које се најчешће пружају:

 • Информисање о процедури развода брака
 • Како саопштити детету/ци да се родитељи разводе
 • Како унапредити родитељску сарадњу током и након развода брака
 • Упознавање са правима/поступцима у случајевима насиља у породици

 

Психотерапија

Психотерапија представља поступак пружања психолошке помоћи клијентима заснован на одређеној теорији и техникама које су углавном повезане са одговарајућим психолошким правцма и школама. Психотерапијски рад започиње иницијативом клијената, пре свега њиховом одлуком и самоиницијативним обраћањем за пружањем одређене врсте психотерапијске помоћи. Важно је да се испоштују принципи добровољности и слободног одлучивања односно сарадње.

Од личне мотивације и спремности клијената за укључивањем у психотерапијски процес у великој мери зависи и исход психотерапије.

У Саветовалишту се примењује породична системска терапија, али и друге психотерапијске оријентације: трансакциона анализа, гешталт терапија… Примењује се индивидуални рад, рад са паровима, породицом и групни рад.

Најчешћи проблеми са којима се клијенти обраћају Саветовалишту за брак и породицу на психотерапију:

 • Проблеми у партнерском односу (различите врсте брачних криза, проблеми у партнерској комуникацији/престанак партнерске комуникације, проблеми изванбрачних веза)
 • Предразводна проблематика (клијенти који се обраћају у фази када се још није започео поступак развода и када се најчешће преиспитује одлука о разводу, или је потребна подршка у прихватању одлуке, припреми за раздвајање и сл.)
 • Проблеми у родитељској релацији (углавном присутна немогућност родитељског усаглашавања у васпитању)
 • Проблеми у понашању деце и младих (агресивно понашање, проблеми у школи,..);
 • насиље у породици
 • лични развојни проблеми

 

Породична системска терапија 

Породична системска терапија је психотерапијски приступ усмерен на промену односа унутар породице као и других интерперсоналних система у циљу отклањања проблема који ометају функционисање породице и њених чланова.

Породична терапија је усмерена на очувању и унапређивању породичног живота заснива се на добровољности и личној мотивацији клијента. Фокус терапијског процеса је на породичним снагама и породична криза се користи као прилика за учење, мењање и њено превазилажење.

Трансакциона анализа

Трансакциона анализа је теорија личности и  психотерапијски правац усмерен ка личном развоју и промени. Кроз овај приступ развијени су концепти структуре и динамике личности, кроз  појмове его стања, животног скрипта, игара, позиција и др.

Показала се ефикасном за решавање широког спектра проблема, превазилажења личних, развојних застоја, комуникационих проблема и проблема везаних за интеракцију са другима.

Медијација

Медијација је структурисано посредовање у преговарању које изводи непристрасна, неутрална трећа страна коју све стране у спору прихватају и која нема ауторитативну моћ, с циљем постизања сопственог, узајамно прихватљивог разрешења сукоба.

Области примене медијације су веома широке: породична и бракоразводна медијација, вршњачка школска медијација, медијација у ресторативном правосуђу, посредовање између жртве и малолетних преступника,медијација у заједници, медијација у друштвеним/социјалним променама, трговинска и комерцијална медијација….У Саветовалишту се најчешће примењује породична медијација. Породична медијација је алтернатива парници.

Породична медијација је поступак у коме трећа , неутрална и непристрасна страна-медијатор поспешује комуникацију, усмерава преговоре између родитеља са циљем да им помогне у креирању споразума о начину вршења родитељског права који ће бити у најбољем интересу заједничке деце( Арсић, 2006.)

Кроз пројекат УНИЦЕФ-а преко Центра за социјални рад “Солидарност“ у Крагујевцу  у Саветовалишту је релизована  медијација између малолетних учиноца кривичних дела и жртве од 2015 до 2017. године

 

Третман починиоца насиља у партнерским односима

Организован рад са починиоцима насиља у породици у Саветовалишту за брак и породицу је започет 2010. години као резултат повезивања институција на локалном нивоу у борби против насиља у породици и развијања Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава од насиља у породици, који је закључен у октобру 2008. године.

Психосоцијални третман починиоца насиља служи за заустављање и спречавање понављања насиља у породици што је његов основни циљ.

Сигурност жртве је у првом плану.

Посебни  циљеви третмана  су да починилац насиља :

 • Стекне увид и прихвати одговорност за своје понашање
 • Да усвоји самоконтролу понашања,
 • Да научи социјалне вештине за конструктивно решавање сукоба
 • Промени уверења која доприносе успостављању насилног односа

Рад са починиоцима насиља у породици се реализује кроз следеће форме рада :

 • Процена за укључивање у терапију ( 1 до 3 сусрета са починиоцем )
 • Обавезан део третмана је разговор са жртвом
 • Индивидуални рад
 • Групни рад  ( 25 групних сесија )

Од  2010. до 2016. године Тужилаштво  је у Саветовалиште упутило 171 починиоца насиља, 10 корисника се јавило добровољно.  Групним третманом, до краја 2016. године,  је обухваћено  88 корисника,  док је за 10 организован индивидуални рад. Од 2014. радимо са групом отвореног типа, групне сесије се  одвијају сваког понедељка у поподневним часовима и трајању  до 2 часа.

Истраживање

Саветовалиште у оквиру својих активност настоји да реализује и  истраживања социјалних појава и проблема.

Спроведена су три  истаживања:

 • “Треће доба-слободно доба“, испитивање  потреба старих у граду Крагујевцу (2010.)
 • Испитивање повезаности структуре породичног  времена и квалитета породичног функционисања из перспективе адолесцената (2011.)
 • “Испитивање односа стручњака у различитим системима према починиоцима насиља у партнерским односима као предуслов успостављања услуге третмана починилаца насиља“ ( 2013.)

Превентивни програми

Важна активност Саветовалишта је развијање и примена превентиних програма, који имају за циљ превенцију породичних сукоба, проблема у понашању деце и младих, а пре свега развијање позитивних породичних образаца и просоцијалног понашања деце и младих.

Пројекти који су реализовани у Саветовалишту:

 • “Школа за родитеље“ (2007. – 2009.)
 • “Промоција медијације у локалној заједници“ (2008.)
 • “Програм рада са малолетницима којима је изречена мера Појачаног надзора органа старатељства“ (2007.)
 • “Едукативни програм за родитеље као припрема за медијацију” (2008.)
 • “Групни рад са кривично неодговорном децом која испољавају проблеме у понашању“(2008.)
 • “Заједно смо бољи, заједно смо јачи“ ( 2009. до 2013. )
 • “Третман починилаца насиља у партнерским односима“,  као део пројекта “Борба против сексуалног и родно заснованог насиља“(2011. до  2012.)
 • “Обука професионалаца/ки за третман починилаца насиља у партнерским односима“( 2012. )
 • “Третман починилаца насиља у партнерским односима као нова услуга у социјалној заштити“,  као део пројекта “Интегрисани одговор на насиље над женама “ (2013.  до 2014. )
 • “Мрежа пружалаца третмана починилаца насиља у породици и партнерским односима“ , као део пројекта “Интегрисани одговорн на насиље над женама ( 2014. до 2015.) „Добар родитељ злата вреди“ ( 2013. до 2014. )
 • Програм предбрачног саветовања у сарадњи са Епархијом шумадијском, “Једном за цео живот“ (  2014. до 2015.)

Саветовалиште за брак и породицу  од 1994. године издаје стручни часопис Саветовалиште  и до сада је издато 18. бројева.

Саветовалиште за брак и породицу уз подршку Града Крагујевца од 2011. године традиционално обележава Међународни дан породице 15. мај у циљу промовисања важности породице и пружања подршке породици и породичним вредностима.