Прихватилиште за децу и младе

Прихватилиште за децу и младе је од 2008. године постојало као организациона јединица Центра за социјални рад „Солидарност“ – Дом за децу без родитељског старања „Младост“. Програм рада у Прихватној станици и Прихватилишту реализовали су васпитачи из Дечијег дома као и стручни радници ангажовани преко јавних радова. Од 27. 05. 2011. године, Прихватилиште постаје услуга Службе за младе Центра „Кнегиња Љубица“ Крагујевац, Одлуком Скупштине Града Крагујевца. Капацитет Прихватилишта је 10 деце и младих, а Програм рада реализује Стручни тим Прихватилишта.

Услугом се обезбеђује:

 • привремени смештај деци и младима чије је развој ометен породичним приликама или се налази у другим социјалним ризицима у којима је потребан хитан краткотрајни прихват или смештај до обезбеђивања адекватнијег и трајнијег облика заштите,
 • исхрана,
 • процена актуелних потреба,
 • здравствена заштита,
 • образовно- васпитне, културно- забавне и спортске активности.

Koрисници Услуге су:

 • деца и млади напуштени од родитеља и старатеља,
 • деца и млади који се нађу у скитњи, просјачењу,
 • деца и млади жртве насиља, злостављања и занемаривања,
 • деца и млади изложени другим социјалним ризицима.

Услуга смештаја у Прихватилиште се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите најдуже до 30 дана, а изузетно може се продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад.

Смештај се реализује:

 • по упуту Центра за социјални рад,
 • довођењем од стране службеног лица ПУ,
 • самоиницијативним доласком.

Корисници услуге могу бити и лица из других општина – градова ако просторни капацитети нису попуњени, на основу посебног уговора који потписују Центар „Кнегиња Љубица“ и Упутни орган .

Најчешћи разлози смештаја су прекинуто хранитељство и насиље у породици.

Основни задаци рада Прихватилишта утврђени су Програмом рада Прихватилишта у складу са Законом о социјалној заштити и Минималним стандардима и спецификацијом услуга Прихватилишта, као и месечним планом рада, распоредом дневних активности и индивидуалним планом заштите.