Прихватилиште за децу и младе

Прихватилиште за децу и младе је од 2008. године постојало као организациона јединица Центра за социјални рад “Солидарност” – Дом за децу без родитељског старања “ Младост”. Програм рада у Прихватној станици и Прихватилишту реализовали су васпитачи из Дечијег дома као и стручни радници ангажовани преко јавних радова Од 27. 05. 2011. године, Прихватилиште постаје услуга Службе за младе Центра “Кнегиња Љубица” Крагујевац одлуком Скупштине града Крагујевца. Капацитет Прихватилишта је 6 деце и младих, а Програм рада реализује Стручни тим ( социјални радник, спец. педагог, психолог ) са 5 стручних сарадника .

Услугом се обезбеђује:

 • привремени смештај деци и младима чије је развој ометен породичним приликама или се налази у другим социјалним ризицима у којима је потребан хитан краткотрајни прихват или смештај до обезбеђивања адекватнијег и трајнијег облика заштите,
 • исхрана,
 • процена актуелних потреба,
 • здравствена заштита,
 • образовно- васпитне, културно- забавне и спортске активности.

Koрисници Услуге су

 • деца и млади напуштени од родитеља и старатеља,
 • деца и млади који се нађу у скитњи, просјачењу,
 • деца и млади жртве насиља, злостављања и занемаривања,
 • деца и млади изложени другим социјалним ризицима.

Услуга смештаја у Прихватилиште се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите најдуже до 30 дана, а изузетно може се продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад.

Смештај се реализује:

 • по упуту Центра за социјални рад,
 • довођењем од стране службеног лица ПУ,
 • самоиницијативним доласком.

Корисници услуге могу бити и лица из других општина – градова ако просторни капацитети нису попуњени, на основу посебног уговора који потписује директор/ка Центра “Кнегиња Љубица” и Упутни орган .

50% корисника је са територије општине Крагујевац.

Најчешћи разлози смештаја су прекинуто хранитељство и насиље у породици.

Основни задаци рада Прихватилишта утврђени су Програмом рада Прихватилишта у складу са Законом о социјалној заштити и Минималним стандардима и спецификацијом услуга Прихватилишта, као и месечним планом рада, распоредом дневних активности и индивидуалним планом заштите.